Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Βάσει την εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ), για τις οποίες προβλέπουν συγκεκριμένους στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων τους.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα τονίζουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των αναγκαίων μέτρων για όλους τους τόπους στη Γερμανία έληξε πριν από 10 και πλέον χρόνια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που διαβίβασαν οι αρχές, η Γερμανία εξακολουθεί να μην έχει θεσπίσει μέτρα διατήρησης, τα οποία συνήθως εγκρίνονται σε σχέδια διαχείρισης για επιμέρους τόπους, για το 15 % περίπου των τόπων κοινοτικής σημασίας της. Εκτός από τις ανωτέρω καθυστερήσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι στόχοι διατήρησης που έχουν τεθεί για τους επιμέρους τόπους κοινοτικής σημασίας δεν είναι επαρκώς ποσοτικοποιημένοι, μετρήσιμοι και δηλωτέοι.

Συμπερασματικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει μια γενική και διαρκής πρακτική μη καθορισμού επαρκώς λεπτομερών και ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων διατήρησης και για τους 4.606 τόπους κοινοτικής σημασίας, σε όλα τα ομόσπονδα κράτη και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων διατήρησης που έχουν θεσπιστεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.