Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση για την τελική κατάταξη ένταξης δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2020-2021.

Η κατανομή των κονδυλίων ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε 10.004.404,00 ευρώ και αφορά την αναδιάρθρωση 6.801,50 στρεμμάτων.

Η τελική κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών και κατανομής των κονδυλίων (Παράρτημα Ι) για την ένταξή τους στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2019-2020, έγινε με βάση τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που διενέργησαν οι Π.Ε. της χώρας.

Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας.