Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Ονδούρας υπέγραψαν στις Βρυξέλλες μια εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (VPA) για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ. Η συμφωνία θα διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα ξυλείας της Ονδούρας που εισάγονται στην ΕΕ έχουν νόμιμη προέλευση και άδεια.

Η Ονδούρα είναι η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής (και η όγδοη συνολική) που υπέγραψε εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT). Η συμφωνία δημιουργεί ένα σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας στην Ονδούρα, το οποίο αξιολογεί την υλοτομία με απαιτήσεις παρόμοιες με αυτές που ορίζονται στον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία. θα επιτρέψει στη χώρα να εκδώσει άδειες FLEGT. Αυτή η αδειοδότηση θα υποστηρίξει επίσης τις προσπάθειες της Ονδούρας (καθώς και άλλων χωρών που έχουν υπογράψει παρόμοιες VPA) για την κάλυψη ισοδύναμων νομικών απαιτήσεων για αγορές εκτός της ΕΕ. Αυτή η διαδικασία ενισχύει τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και του εμπορίου της ΕΕ και συμβάλλει σημαντικά στον γενικό στόχο της μείωσης της παράνομης υλοτομίας.

Η VPA υπογράφηκε από τον Πρέσβη της Πορτογαλίας Nuno Brito, τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τις διεθνείς συνεργασίες Jutta Urpilainen και τον Πρέσβη της Ονδούρας Roberto Ochoa Madrid.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Το σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2003 προτείνει ένα σύνολο μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για τις χώρες παραγωγής ξυλείας, πολυμερή συνεργασία για την αντιμετώπιση του εμπορίου παράνομης ξυλείας, υποστήριξη πρωτοβουλιών ιδιωτικού τομέα και μέτρα για την αποθάρρυνση των επενδύσεων σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την παράνομη υλοτομία. Ο ακρογωνιαίος λίθος του σχεδίου δράσης είναι η καθιέρωση εταιρικών σχέσεων FLEGT μεταξύ της ΕΕ και των χωρών παραγωγής ξυλείας, με στόχο τη διακοπή της παράνομης υλοτομίας.

Το 2005 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 για τη θέσπιση συστήματος αδειών FLEGT για εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έναν μηχανισμό που επιτρέπει τον έλεγχο της νομιμότητας της ξυλείας που εισάγεται στην ΕΕ στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων FLEGT.

Οι διαπραγματεύσεις για αυτήν τη συμφωνία ξεκίνησαν το 2013. Η VPA θα τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωσή της τόσο από την ΕΕ όσο και από την Ονδούρα και θα είναι δεσμευτική για τα μέρη.