Το Συμβούλιο ζήτησε τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απόφασή του σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και συμφωνία ασφάλειας πληροφοριών.

Μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του και αφού όλες οι 24 γλωσσικές εκδόσεις των συμφωνιών καταστούν αυθεντικές και οριστικές, το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να εκδώσει την απόφαση για τη σύναψη των συμφωνιών, επιτρέποντας την έναρξη ισχύος τους. Αυτό θα είναι το τελευταίο βήμα για την ΕΕ στην επικύρωση των συμφωνιών.

Ιστορικό

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα μεσάνυχτα (CET) στις 31 Ιανουαρίου 2020 και η συμφωνία αποχώρησης τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020, με μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου άρχισαν στις 2 Μαρτίου 2020. Οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ και συμφωνία ασφάλειας πληροφοριών στις 24 Δεκεμβρίου 2020.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ, καθώς και συμφωνία ασφάλειας πληροφοριών και την προσωρινή εφαρμογή τους από την 1η Ιανουαρίου 2021. Οι συμφωνίες υπογράφηκαν τότε από τα δύο μέρη στις 30 Δεκεμβρίου 2020 Οι συμφωνίες εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι συμφωνίες προέβλεπαν προσωρινή εφαρμογή για περιορισμένο χρονικό διάστημα έως τα τέλη Φεβρουαρίου, εκτός εάν συμφωνήθηκε μεταγενέστερη ημερομηνία από τα μέρη. Στις 23 Φεβρουαρίου 2021, το Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-ΗΒ αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος της ΕΕ, να παρατείνει την προσωρινή αίτηση έως τις 30 Απριλίου 2021, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της νομικής-γλωσσικής αναθεώρησης των συμφωνιών και στις 24 γλώσσες.