Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η 4η βιομηχανική επανάσταση βρίσκουν εφαρμογή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην αλυσίδα αξίας του ρυζιού, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του έργου “RUMORE”.

Μετά από μήνες προπαρασκευαστικής εργασίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος “INTERREG EUROPE 2014-2020” ενέκρινε το αίτημα υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής στο πλαίσιο του έργου “RUMORE – Rural Urban Partnerships Motivating Regional Economies”, με συνολικό προϋπολογισμό 128.675,00 ευρώ. Η πιλοτική εφαρμογή “Testing the development of a Digital Innovation Hub in the Agri-Food sector” υποβλήθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του έργου “RUMORE” η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει στην ενίσχυση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης δοκιμάζοντας το σχέδιο για την ανάπτυξη ενός Digital Innovation Hub (DIH) στον αγροδιατροφικό τομέα, διαμέσου έρευνας πεδίου και μίας ψηφιακής εφαρμογής, στην αλυσίδα αξίας του ρυζιού. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συντονίσει την πιλοτική εφαρμογή.

Στην υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα του έργου “RUMORE”  δύο νέοι εταίροι:

1. Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ με το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων που αναλαμβάνει την ανάπτυξη του δικτύου των συμμετεχόντων από την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή ρυζιού καθώς και τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και δειγμάτων, ενώ θα είναι υπεύθυνος και για τον έλεγχο και την τελική πιστοποίηση των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στο blockchain.

2. Το Εθνικό Κέντρο Ερευνάς Και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με τη συμμετοχή δυο Ινστιτούτων, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), που θα εφαρμόσει μεθοδολογίες γενετικής ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) όπου με την τεχνογνωσία του στις τεχνολογίες blockchain θα εγγυηθεί τη διαφάνεια και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στους ελέγχους και τις συναλλαγές σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του ρυζιού, από την παραγωγή μέχρι τη μεταπώληση.