Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα φινλανδικό πρόγραμμα ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που πλήττεται από το ξέσπασμα του κοροναϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. 

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για την κάλυψη δαπανών όπως εύλογες αμοιβές και έξοδα ταξιδιού, επενδύσεις σε εγκατάσταση, μετατροπή και επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού και εκπαίδευση του προσωπικού.

 Ο σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ρευστότητάς τους και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα του κοροναϊού. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα,

(i) η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ ανά εταιρεία · και

(ii) το καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ έως τις 30 Δεκεμβρίου 2021.