Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα τσεχικό πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων CZK (περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ) για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα και της παραγωγής τροφίμων που πλήττονται από το ξέσπασμα του κοροναϊού. 

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Η δημόσια υποστήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, θα είναι ανοιχτή σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και στους παραγωγούς τροφίμων. 

Η ενίσχυση προορίζεται ειδικά για τη διασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για δικαιούχους που υπέστησαν μείωση των συνολικών κερδών τουλάχιστον 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς τον Δεκέμβριο 2019 – Φεβρουάριος 2020.

Σκοπός του καθεστώτος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τη ρευστότητά τους ανάγκες και συνέχιση των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα. Το μέτρο αναμένεται να ωφεληθεί μεταξύ 5.000 και 10.000 δικαιούχων. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το τσεχικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. 

Ειδικότερα

(i) η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 225 ευρώ, 000 ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή του γεωργικού τομέα ή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή τροφίμων · και

(ii) η ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος μπορεί να χορηγηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.