Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τροποποίηση ενός υφιστάμενου λετονικού καθεστώτος για την υποστήριξη των εταιρειών που επλήγησαν από την επιδημία του κοροναϊού είναι σύμφωνη με το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων . 

Το υφιστάμενο σύστημα εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 16 Δεκεμβρίου 2020 και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Φεβρουαρίου 2021.

 Η Λετονία κοινοποίησε στην Επιτροπή τις ακόλουθες τροποποιήσεις

 (i) αύξηση του προϋπολογισμού από 70,8 εκατ. Ευρώ σε 310,8 εκατ. Ευρώ αλιεία και υδατοκαλλιέργεια · και (ii) άλλες τεχνικές τροποποιήσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα, όπως τροποποιήθηκε, παραμένει αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο . Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.