Η πολιτική πληροφόρησης για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) κατάφερε να βελτιώσει την κατανόηση και τις αντιλήψεις της πολιτικής. Με βάση τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου και τα αποτελέσματα μιας έρευνας ενδιαφερομένων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης, η επίγνωση της ΚΓΠ αυξήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια και οι αντιλήψεις για την απόδοσή της έχουν βελτιωθεί. 

Τα συνδυασμένα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι οι στόχοι της πολιτικής πληροφόρησης επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό. Αυτά είναι από τα βασικά ευρήματα της μελέτης στήριξης της αξιολόγησης σχετικά με την πολιτική πληροφοριών για την κοινή γεωργική πολιτική που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η μελέτη συμβάλλει σε μια συνολική αξιολόγηση της πολιτικής πληροφόρησης σχετικά με την ΚΓΠ, η οποία θα ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση έκθεσης της Επιτροπής (έγγραφο εργασίας των υπαλλήλων) το φθινόπωρο του 2021. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εξετάσει τη συνάφεια, τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και προστιθέμενη αξία της ΕΕ των μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την ΚΓΠ

Ιστορικό

Η εφαρμογή μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την ΚΓΠ αποτελεί νομική απαίτηση. Αυτό ορίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέτρα πληροφόρησης θα βοηθήσουν στην εξήγηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ. Θα ευαισθητοποιήσουν το κοινό για το περιεχόμενο και τους στόχους του, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και άλλων παραγόντων των αγροτικών περιοχών. Τα μέτρα ενημέρωσης θα πρέπει επίσης να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μετά από κρίσεις μέσω ενημερωτικών εκστρατειών. Τέλος, πρέπει να προωθήσουν το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο και να συμβάλουν στην εταιρική επικοινωνία σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Η πολιτική πληροφόρησης αντικατοπτρίζει τη σημασία της ΚΓΠ σε ολόκληρη την ΕΕ για τη διασφάλιση σταθερής προσφοράς προσιτών τροφίμων για τους πολίτες, τη στήριξη των αγροτών και τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας. Θα πρέπει επίσης να τονίσει τον ρόλο του στη διατήρηση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών και τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο της ΚΓΠ στον μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.