Από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες των εξαγωγών την περίοδο 2016-2019 οι πρώτες ύλες και τα καύσιμα σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, η μέση ετήσια αύξηση και για τις δύο αυτές κατηγορίες ήταν της τάξεως του 7,5% και 7,1%. Τα βιομηχανικά προϊόντα ακολούθησαν με 6%, ενώ τα αγροτικά προϊόντα περιόρισαν την εξαγωγική τους δραστηριότητα στο 2,4%.

Ωστόσο, παρά τη μικρότερη αύξηση του αγροτικού τομέα σε σχέση με τις άλλες τρεις κατηγορίες των εξαγωγών, τα αγροτικά προϊόντα παρουσίασαν σημαντικές επιδόσεις τόσο όσον αφορά το βαθμό εξαγωγιμότητας τους (εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία), όσο και στο βαθμό κάλυψης (cover ratio) των εισαγωγών από τις αντίστοιχες εξαγωγές.

Αντίθετα, η απασχόληση στον αγροτικό τομέα την τελευταία δεκαετία παραμένει κατά μέσο όρο σταθερή στο 12,6%. Όμως, η τάση τείνει να είναι φθίνουσα (12,4% το 2010, 12,1% το 2017 και 11,6% το 2019). Επίσης, η συμβολή των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στο ΑΕΠ της χώρας, αν και έχει αυξηθεί ελαφρά την τελευταία δεκαετία εξακολουθεί να περιορίζεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας τους περιορισμούς των παραγωγικών δυνατοτήτων που καταλαμβάνουν τον εν λόγω τομέα της εγχώριας παραγωγής.