Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 σύμφωνα με το άρθρο 10 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.


Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:
1. Συζήτηση και κατάθεση Προτάσεων για Δασικούς χάρτες στην Περιφέρεια Κρήτης .
– (εισηγητής του θέματος ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κ. Χνάρης Εμμανουήλ).