Η γεωργία ακριβείας αποτελεί μια νέα τάση στον πρωτογενή τομέα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εισροών και μεγιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργειών.
Αυτό σύμφωνα με τους αρμοδίους του ΥΠΑΑΤ σε συνδυασμό με τη μελέτη και την «ενσωμάτωση πρακτικών που αξιοποιούν στο μέγιστο τα περιβαλλοντικά οφέλη από την γεωργική δραστηριότητα, που ταυτόχρονα περιορίζουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στηρίζουν φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές με ταυτόχρονη αποδοτική χρήση πόρων, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης».
Όσον αφορά στον τομέα της αγροτικής έρευνας, οι προτεινόμενες δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση ευρέος φάσματος τομέων όπως η γεωργία ακριβείας, οι έλεγχοι, οι φυτογενετικοί πόροι κλπ.