Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα InvestEU συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης των επενδύσεων στην Ευρώπη, στήριξης της ανάκαμψης και προετοιμασίας της οικονομίας για το μέλλον.

Το νέο πρόγραμμα θα διαθέτει εγγύηση ύψους 26,2 δισ. ευρώ που θα δίνει στους επενδυτικούς εταίρους τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν έργα με προφίλ κινδύνου υψηλότερου από το σύνηθες.
Τουλάχιστον το 30% των επενδύσεων που θα γίνονται στο πλαίσιο του InvestEU θα συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ. Όλα τα πεδία πολιτικής θα περιλαμβάνουν έργα για τη στήριξη των περιοχών που θίγονται περισσότερο από τη διαδικασία μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ. Μόνο τα επενδυτικά έργα που “δεν βλάπτουν σοβαρά” το περιβάλλον θα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση.

Η βιωσιμότητα και η καινοτομία στο επίκεντρο
Η εγγύηση που θα διαθέτει το InvestEU θα κατανέμεται μεταξύ τεσσάρων πεδίων πολιτικής ως εξής:
Βιώσιμες υποδομές: 37,8% (9,9 δισ. €)·
Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση: 25,1% (6,6 δισ. €)·
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 26,4% (6,9 δισ. €)
Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες: 10,6% (2,8 δισ. €).