Τα ρούχα, τα υποδήματα και τα υφαντουργικά είδη ευθύνονται για τη ρύπανση των υδάτων, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την υγειονομική ταφή.

Η γρήγορη μόδα – η συνεχής παροχή νέων στυλ σε πολύ χαμηλές τιμές – έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων και απορριπτόμενων ενδυμάτων.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, η ΕΕ επιθυμεί να επιταχύνει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία.

Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, το οποίο περιλαμβάνει στρατηγική της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης εντός του τομέα.

Τον Φεβρουάριο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία ζητώντας πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς τον άνθρακα, περιβαλλοντικά βιώσιμης, χωρίς τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το 2050, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων κανόνων ανακύκλωσης και δεσμευτικών στόχων για τη χρήση και την κατανάλωση υλικών έως 2030.

Στο πλαίσιο των προτάσεων, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη θέσπιση νέων μέτρων κατά της απώλειας μικροϊνών και αυστηρότερων προτύπων για τη χρήση νερού.