Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Κοζάνης, διοργάνωσαν μέσω τηλεδιάσκεψης, συνάντηση – διαβούλευση στις 12 Μαρτίου 2021, με την ενεργό συμμετοχή πλήθους Γεωπόνων – Μελετητών από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, επί του θέματος ‘’Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παράταση της πιστοποίησης των υφιστάμενων ΚΥΔ και την πιστοποίηση νέων ΚΥΔ, και νέων Φορέων Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ), στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2021- 2027’’.

Τα συμπεράσματα – προτάσεις της συνάντησης συνοψίζονται στα εξής:

– Η υποχρέωση των ΚΥΔ, για την διατήρηση της πιστοποίησής τους, να έχουν παραλάβει και υποβάλλει στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατ’ ελάχιστο διακόσιες (200), ή το 50% των ΕΑΕ της Περιφερειακής Ενότητας δραστηριοποίησης του ΚΥΔ (όποιο είναι μικρότερο), οριστικές ΕΑΕ δικαιούχων δικαιωμάτων ενίσχυσης τους κατά το προηγούμενο έτος, κάθε χρονιά αρχής γενομένης από το 2021, εμπεριέχει στοιχεία αδικίας, καθώς ο οριζόντιος χαρακτήρας της προϋπόθεσης εξομοιώνει μικρές με μεγάλες Περιφερειακές ενότητες με δυσανάλογο όγκο ΕΑΕ, – αλλοιώνει τον ανταγωνισμό καθώς δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για νέα ΚΥΔ, – δεν λαμβάνει υπ’ όψη την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αγρότες σε συνέχεια μάλιστα της διαχείρισης και υποβοήθησής τους στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η κατάργηση του ορίου ελάχιστου αριθμού ΕΑΕ.

– Η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) από φορέα ΚΥΔ, θα πρέπει να καταργηθεί δεδομένου ότι αφενός μεν δεν ίσχυε κατά το 2019 και αφετέρου από την μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου δεν επιβαρύνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά ο παραγωγός.

– Η συνδυαστική πιστοποίηση των νέων Φορέων Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ) και των ΚΥΔ είναι πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα λανθασμένων επιλογών συνεργασίας από την πλευρά των ΚΥΔ, δεδομένου ότι δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων το κύρος και η αξιοπιστία των προς πιστοποίηση ΦΥΠΥ. είναι σκόπιμο η επιλογή συνεργασίας να γίνει μετά την αξιολόγηση και πιστοποίηση των ΦΥΠΥ.