Το 2020, το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών επλήγη σοβαρά από την πανδημία του κορωνοϊού, με σημαντικές πτώσεις που παρατηρήθηκαν τόσο για τις εξαγωγές (-9,4%) όσο και για τις εισαγωγές (-11,6%) σε σύγκριση με το 2019.

Σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, την τελευταία δεκαετία, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών, αφού κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές τιμές (12% το 2011 και 9% το 2012), παρέμεινε θετικός έως το 2019 πριν από την απότομη μείωση του 2020. Ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών κορυφώθηκε το 2011 (12%), Ακολούθησαν μικρές διακυμάνσεις μεταξύ του 2012 και του 2015, πριν αυξηθούν σημαντικά το 2017 και το 2018, και το κλείσιμο της δεκαετίας με απότομη μείωση το 2020.

Το 2020, το ισοζύγιο εμπορίου αγαθών της ΕΕ ήταν πλεόνασμα κατά 217 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά την καταγραφή μικρού ελλείμματος το 2011, το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ κατέγραψε στη συνέχεια ένα συνεχές πλεόνασμα, φθάνοντας τα 264 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016. Το πλεόνασμα μειώθηκε το 2017 και το 2018 και στη συνέχεια αυξήθηκε ξανά το 2019 και το 2020.

Το ποσοστό των ενδοκοινοτικών και εκτός ΕΕ ροών στο συνολικό εμπόριο αγαθών διέφερε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αντικατοπτρίζοντας σε κάποιο βαθμό ιστορικούς δεσμούς και γεωγραφική θέση.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το υψηλότερο μερίδιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου το 2020 για εισαγωγές και εξαγωγές καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο. Αντιθέτως, η Ιρλανδία ήταν το κράτος μέλος της ΕΕ με το μεγαλύτερο μερίδιο του εμπορίου τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές με τρίτες χώρες, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη καθώς ο πρώτος εμπορικός εταίρος της είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2020, οι Κάτω Χώρες ήταν το κύριο σημείο εισόδου της ΕΕ, καθώς εισάγουν μεγάλο μέρος των αγαθών από τρίτες χώρες και τα αποστέλλουν εντός της ΕΕ. Αντιθέτως, η Κύπρος εισήγαγε μεγάλο μερίδιο αγαθών από κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών της ήταν εκτός ΕΕ.