Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τo σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. Ο γενικός στόχος του είναι να ενισχύσει την παραγωγή και την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, να φτάσει το 25% της γεωργικής γης στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας έως το 2030, καθώς και να αυξήσει σημαντικά τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια.

Η βιολογική παραγωγή συνοδεύεται από ορισμένα σημαντικά οφέλη: τα βιολογικά χωράφια έχουν περίπου 30% περισσότερη βιοποικιλότητα, τα ζώα με βιολογική καλλιέργεια απολαμβάνουν υψηλότερο βαθμό καλής διαβίωσης των ζώων και λαμβάνουν λιγότερα αντιβιοτικά, οι βιολογικοί αγρότες έχουν υψηλότερα εισοδήματα και είναι πιο ανθεκτικοί και οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι λαμβάνουν χάρη στο βιολογικό λογότυπο της ΕΕ. Το Σχέδιο Δράσης είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις στρατηγικές « Farm to Fork and Biodiversity» .

Το Σχέδιο Δράσης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον ήδη ταχέως αναπτυσσόμενο βιολογικό τομέα τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου 25%. Προτείνει 23 δράσεις διαρθρωμένες γύρω από 3 άξονες – ενίσχυση της κατανάλωσης , αύξηση της παραγωγής και περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα – για την εξασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης του τομέα.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια βιολογικής δράσης για να αυξήσουν το εθνικό τους μερίδιο στη βιολογική γεωργία. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το μερίδιο της γεωργικής γης που βρίσκεται σήμερα στη βιολογική γεωργία, από 0,5% έως πάνω από 25%. Τα εθνικά σχέδια βιολογικής δράσης θα συμπληρώσουν τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ , καθορίζοντας μέτρα που υπερβαίνουν τη γεωργία και τι προσφέρεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ.