Η ΕΕ στοχεύει να αντιμετωπίσει την απώλεια της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εξαφάνισης ενός εκατομμυρίου ειδών. Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030 στοχεύει στην προστασία της φύσης, στην αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας. Βασικοί της στόχοι είναι οι εξής:

αύξηση των προστατευόμενων περιοχών
διακοπή και αναστροφή της μείωσης των επικονιαστών
φύτευση τριών δισ. δένδρων έως το 2030
διάθεση 20 δισ. ευρώ ετησίως για την προστασία της βιοποικιλότητας

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη βιώσιμη δασοκομία, καθώς τα δάση διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην απορρόφηση και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα.