Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς θέτει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογραμμίζοντας ότι οι δράσεις και τα έργα που θα ενισχυθούν είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται εξ αρχής με σαφή κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

To WWF Ελλάς ζητάει από κάθε μέλος της Βουλής των Ελλήνων κατά τη συζήτηση να θέσει τα εξής στην κυβέρνηση και στον αρμόδιο υπουργό:

  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια δήλωση ότι το σχέδιο που ανακοινώθηκε θα αποτελέσει την επίσημη ελληνική υποβολή προς επεξεργασία και έγκριση από την ΕΕ, είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρξουν ‘εκπλήξεις’. Ο κατάλογος που δημοσιοποιήθηκε πρέπει να είναι ο τελικός και θα πρέπει να αποφευχθεί η συμπερίληψη άλλων δράσεων, ιδιαιτέρως εάν πρόκειται για έργα μεγάλης περιβαλλοντικής επίπτωσης.
  2. Είναι απαραίτητο να αποκλειστούν από το σύνολο του σχεδίου δραστηριότητες και έργα που έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, οικονομικές δραστηριότητες και έργα με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι οι υποδομές ορυκτών καυσίμων , η καύση απορριμμάτων, η εντατική και χωρίς αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας αλιεία και γεωργία.
  3. Οι δράσεις και τα έργα που θα ενισχυθούν είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται εξ αρχής με σαφή κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 
  4. Ειδικότερα σε σχέση με την πιθανότητα έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης να αναπτυχθούν εντός περιοχών Natura 2000 ή άλλων προστατευόμενων περιοχών να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές, είναι απαραίτητο να ασκηθεί συνεχής και επίμονος κοινοβουλευτικός έλεγχος για την ανταπόκριση έναντι της υποχρέωσης της χώρας να μεταφέρει ορθά και να εφαρμόσει τη διαδικασία δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Σημειώνεται μάλιστα πως οι υπηρεσίες της Κομισιόν έχουν ήδη αποστείλει στην Ελλάδα αίτημα EU Pilot (ΕUP(2021)9806) σχετικά με τη μη ορθή μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
  5. Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι διασφαλίσεις ότι καθ’ όλη την πορεία σχεδιασμού, αδειοδότησης και ανάπτυξης έργων εντός χερσαίων ή θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων σε αυτές, οι αλληλεπιδρασεις των τομέων, οι σωρευτικές επιπτώσεις που ασκούν στα οικοσυστήματα και στα είδη, αλλά και η συμβατότητα τους με εθνικές αλλά και ευρωπαϊκές ή περιφερειακές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις,