Οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν σήμερα Δευτέρα, 26 απριλίου, άτυπη τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στις γεωργικές αγορές και σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο. Θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις σχετικά με την πορεία της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Πακέτο μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 2020

Η Προεδρία θα παρουσιάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τους τρεις σχετικούς κανονισμούς. Οι Υπουργοί θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚαΠ και την πράσινη αρχιτεκτονική.

Κατάσταση αγοράς

Μετά από παρουσίαση από την Επιτροπή, οι υπουργοί θα συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στις γεωργικές αγορές και τις μελλοντικές προοπτικές τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με το εμπόριο, και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους.

Εμπορικές συναλλαγές

Το Συμβούλιο θα ανταλλάξει απόψεις για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο και τη γεωργία. Συγκεκριμένα, θα συζητήσουν πώς να προωθήσουν, μέσω εμπορικών συμφωνιών και σχέσεων, τους στόχους της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 για βιώσιμες εξελίξεις, τις αρχές της συμφωνίας του Παρισιού και το ευρωπαϊκό μοντέλο αειφόρου παραγωγής.

Οι Υπουργοί θα έχουν επίσης την ευκαιρία να σχολιάσουν τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) σχετικά με τις σωρευτικές οικονομικές επιπτώσεις των τρεχουσών και επικείμενων εμπορικών διαπραγματεύσεων στον γεωργικό τομέα της ΕΕ.

Στρατηγική της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της προηγούμενης στρατηγικής της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων που κάλυψε την περίοδο 2012-2015. 

Επισήμανση τροφίμων

Η γερμανική αντιπροσωπεία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν αυγά. Η αντιπροσωπεία θα μοιραστεί τις απόψεις της σχετικά με τη δυνατότητα επισήμανσης της μεθόδου εκτροφής ωοτόκων ορνίθων επίσης όταν τα αυγά χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε μεταποιημένα τρόφιμα.