Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για την απλούστευση του καθεστώτος στήριξης των οπωροκηπευτικών μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ιδίως αυτούς που σχετίζονται με δραστηριότητες και προγράμματα οργανώσεων παραγωγών στον τομέα.

Η εν λόγω απλούστευση ανοίγει το δρόμο για τη νέα ΚΑΠ, η οποία θα εφαρμοστεί από το 2023. Τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να επεκτείνουν τις εθνικές στρατηγικές τους για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μεταξύ των ισχυόντων και των νέων κανόνων μόλις τεθεί σε εφαρμογή η νέα ΚΑΠ.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

-Επέκταση των δυνατοτήτων εξωτερικής ανάθεσης για οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

-Η μέθοδος υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας των μανιταριών που προορίζονται για επεξεργασία επεκτείνεται σε διαφορετικούς τύπους μανιταριών για να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της παραγωγής.

-Επέκταση της χρήσης τυποποιημένων κατ ‘αποκοπή ποσοστών ή κατ’ αποκοπή ποσών σε όλες τις δαπάνες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, εκτός των μέτρων κρίσης

-Απλοποίηση των κανόνων σχετικά με την απόσυρση από την αγορά οπωροκηπευτικών για δωρεάν διανομή.

-Εισαγωγή μέγιστου ποσού στήριξης για αποσύρσεις από την αγορά για επεξεργασία.

-Απλούστευση των κανόνων που σχετίζονται με μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (π.χ. ασφάλιση συγκομιδής, καθοδήγηση), για την ενθάρρυνση της μεγαλύτερης απορρόφησης από οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Το ιστορικό

Η Ε.Ε. στηρίζει ενεργά τον τομέα των οπωροκηπευτικών μέσω του συστήματός της για τη διαχείριση της αγοράς, με τέσσερις ευρείς στόχους:

-την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και του προσανατολισμού του στην αγορά χάρη στις οργανώσεις παραγωγών·

-λιγότερες διακυμάνσεις στο εισόδημα των παραγωγών λόγω κρίσεων·

-την αύξηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στην Ε.Ε.·

-την αύξηση της χρήσης φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργειών και τεχνικών παραγωγής.

Το σύστημα προάγει την ποιότητα των προϊόντων με την εφαρμογή προτύπων εμπορίας και υποστηρικτικών επιχειρησιακών μέτρων.