Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοση του.

Έναρξη της σκωρίασης έχει παρατηρηθεί στις πρώιµες καλλιέργειες µε φακές στους νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας, ενώ αναµένεται και στους άλλους νοµούς.

Συµπτώµατα: Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων σχηµατίζονται µικρές φλύκταινες οι οποίες ανοίγουν και εµφανίζονται τα σπόρια του µύκητα που έχουν χρώµα σκουριάς. Η έντονη προσβολή προκαλεί ξήρανση των φύλλων, πρόωρη φυλλόπτωση και µείωση ή καταστροφή της παραγωγής. Παρόµοιες φλύκταινες εµφανίζονται στους µίσχους, στα στελέχη και στους λοβούς. Τα σπόρια του µύκητα µεταφέρονται σε µικρές και µεγάλες αποστάσεις µε την βροχή και τον άνεµο.

Συνθήκες ανάπτυξης: Για τη βλάστηση των σπορίων του µύκητα και την µόλυνση των φυτών είναι απαραίτητη η παρουσία νερού στα φύλλα (από βροχή, δρόσο, πότισµα). Άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης του παθογόνου είναι 17-23oC και διαβροχή φύλλων -8 ώρες.

Συστάσεις: Να γίνουν ψεκασµοί µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων στις καλλιέργειες των ψυχανθών και επανάληψη αυτών µετά από βροχή και µέχρι την άνθηση, µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

∆ιαπιστώσεις: Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν µέτριοι πληθυσµοί θρίπα στις πρώιµες καλλιέργειες µε φακές.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε εκλεκτικά για το θρίπα και επιτρεπόµενα για τις καλλιέργειες φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα στους αγρούς όπου υπάρχει πρόβληµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.
Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις των ψυχανθών να το δηλώσουν µε ηλεκτρονικό µμήνυα στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: pkpfpfevolou@ minagric.gr