Σε 33,90 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ το 2020, έναντι 33,48 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,3%, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,68 εκατ. ευρώ, έναντι 29,80 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 3,8%. Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 19,5% έναντι 22,3% και το εταιρικό 19,0%, έναντι 21,3% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου.

   Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 6,62 εκατ. ευρώ και σε 5,46 εκατ. ευρώ, έναντι 7,46 εκατ. ευρώ και 6,33 εκατ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο αντίστοιχα.

   Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον όμιλο σε 2,82 εκατ. ευρώ, έναντι 3,64 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία σε 1,51 εκατ. ευρώ, έναντι 2,35 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22,72% και 35,53%, αντίστοιχα.

   Tα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 1,19 εκατ. ευρώ κέρδη, έναντι 326.000 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 185.000 ευρώ κέρδη, έναντι ζημιών 723.000 ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

   Σημειώνεται ότι η εταιρεία στη χρήση 2019 είχε επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα δανείων 1,54 εκατ. ευρώ, λόγω ολοσχερούς εξόφλησης των δανείων της πρώην ΑΤΕ. Τέλος, το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδη 1,08 εκατ. ευρώ, έναντι 157.000 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και το εταιρικό σε κέρδος 104.00 ευρώ, έναντι ζημίας 682.000 ευρώ, αντίστοιχα.

   Ο όμιλος, με την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει πλέον, υλοποιεί επενδύσεις ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες είναι ενταγμένες σε αναπτυξιακά προγράμματα. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου και την επέκταση και αύξηση της δυναμικότητας της γραμμής στραγγιστής γιαούρτης, καθώς επίσης την εγκατάσταση στην Campus καινοτόμων συστημάτων που στοχεύουν στην προληπτική κτηνιατρική (cows scout) και δημιουργία συνθηκών ευζωίας (cooling yard).