Μεταβιβάσεις χωρίς προηγούµενο καταγράφονται αυτόν τον καιρό εντός του αγροτικού χώρου και στο πλαίσιο της υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021).
Κι αυτό γιατί η συγκυρία δείχνει να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη επίσπευσης µεταβιβάσεων τόσο στο σκέλος των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης (µε ή χωρίς γη) όσο και στο σκέλος που έγκειται σε ιδιοκτησιακά ζητήµατα αγροτεµαχίων και εκτάσεων που προορίζονται για αγροτική χρήση. Η αφετηρία της νέας ΚΑΠ και η βάση επί της οποίας θα ενεργοποιηθούν τα νέα δικαιώµατα, σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα Νέων Αγροτών για το οποίο έχει υπάρξει ήδη προδηµοσίευση, εντείνουν την κινητικότητα στο πεδίο των µεταβιβάσεων, µεταφέροντας σηµαντικούς όγκους δουλειάς, όχι µόνο στα Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων αλλά και σε εφορίες, κτηµατολόγια, συµβολαιογράφους, τοπογράφους και υποθηκοφυλακεία.

Οι πληροφορίες θέλουν τα γραφεία των Κέντρων Υποδοχής ∆ηλώσεων να ασχολούνται εδώ και πολλές µέρες και σίγουρα πολύ πριν ανοίξει η ηλεκτρονική βάση του ΟΣ∆Ε (15 Απριλίου) µε το θέµα των µεταβιβάσεων, καθώς τα ζητήµατα που ανακύπτουν είναι πολλά και οι απορίες των εµπλεκοµένων ακόµη περισσότερες. Αρκεί να αναφερθεί ότι µέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές δεν έχει εκδοθεί η συνήθης εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη ∆ιαδικασία Μεταβίβασης ∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης (∆ΒΕ), κάτι που τον περασµένο χρόνο είχε γίνει από τις 16 Μαρτίου.

Ένα από τα θέµατα που απασχολούν και για το οποίο έχουν µεταφερθεί ερωτήµατα και στην Agrenda, αφορά τη δυνατότητα µεταβίβασης ή µη των δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν τον περασµένο χρόνο από το Εθνικό Απόθεµα. Υπενθυµίζεται ότι από καταβολής των ∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης και µέχρι τώρα δεν υπήρχε περιορισµός στη µεταβίβαση αυτών των δικαιωµάτων. Το θέµα έχει τεθεί λόγω των καταστρατηγήσεων που εντοπίσθηκαν την τελευταία τριετία σε εφαρµογή του Κανονισµού OMNIBUS (2018), ο οποίος δίνει στη χώρα το δικαίωµα να αξιοποιήσει περισσότερους βοσκοτόπους (περί τα 9,6 εκατοµµύρια στρέµµατα).