Από τις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ενημερώνονται οι μελισσοκόμοι σχετικά με τις αιτήσεις για τα προγράμματα μελισσοκομίας έτους 2021.

Οι δικαιούχοι της Δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάστασης κυψελών)  πρέπει να καταθέσουν στο οικείο Κέντρο Μελισσοκομίας μέχρι τις 20 Μαϊου πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης), εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΒ και Σ, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Αυγούστου μέχρι και την 20ή Μαΐου συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις όπου απαιτείται. Για παραστατικά τα οποία αναγράφουν μηχανογραφημένα ή με σφραγίδα του εκδότη, ότι έχουν εξοφληθεί, δεν απαιτείται η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης.

Οι δικαιούχοι της Δράσης 3.2 «Οικονομικής στήριξης της νομαδικής  μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών)  για το μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2021 υποβάλλουν με αίτησή τους έως τις  20 Ιουνίου , στο οικείο Κέντρο Μελισσοκομίας,  τα σχετικά δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και τα παραστατικά μετακίνησης των κυψελών τους.