Στο 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης υπολογίζεται το ποσό της προσωρινής σύνταξης για τους αγρότες.

Η σχετική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι για τους ασφαλισμένους στον τέως Ο.Γ.Α. η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης (384 ευρώ) ούτε να υπερβαίνει το ποσό που ισούται με το διπλάσιο αυτής (768 ευρώ), στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.