Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα επανεξετάσει τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η πολιτική συμβάλλει στις νέες φιλοδοξίες της για τη βιωσιμότητα.

Πριν από μερικές μέρες, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης των κανόνων για τις ενισχύσεις των εθνικών κυβερνήσεων της Ευρώπης που προορίζονται για τον αγροτικό τομέα και τον κλάδο της δασοκομίας, το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το νομικό πλαίσιο λειτούργησε καλά σε γενικές γραμμές. Παράλληλα, όμως, σκιαγράφησε την ανάγκη ενημέρωσης της εμβληματικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και προτεραιοτήτων.

Η αξιολόγηση αναφέρει, όπως γράφει η εφημερίδα “Ύπαιθρος Χώρα”, ότι απαιτούνται προσαρμογές για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες μπορούν να συμβάλουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί το σχέδιο της Κομισιόν, ώστε να καταστήσει την ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 και τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Ρ2Ρ), που αποτελεί μια απόπειρα επίτευξης πιο βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων έως το 2030.

Πάντως, φαίνεται ότι το πλαίσιο των ενισχύσεων των εθνικών κυβερνήσεων της ΕΕ έχει ήδη αρχίσει να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και κρίνεται αποτελεσματικό ως προς την επίτευξη του βασικού στόχου της ελαχιστοποίησης των στρεβλωτικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Η αξιολόγηση αναφέρει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ποσά των ενισχύσεων που παρέχονται στους αγρότες είναι σε γενικές γραμμές μικρά και αφορούν κυρίως μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις.

Τέλος, η έκθεση εντοπίζει θετικό αντίκτυπο της πολιτικής στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, την πιο βιώσιμη χρήση των πόρων, την ανάπτυξη και την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές και τη δημόσια υγεία και αναφέρει ότι αυτός αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό τις περιορισμένες στρεβλωτικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και το εμπόριο.