Χρήσιμες συστάσεις για τους εχθρούς της ελιάς δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για τις περιοχές της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας.

Από τα δεδομένα των παγίδων στον Άγιο Παύλο, στην Όλυνθο, στον Άγιο Μάμα και στη Νέα Τένεδο, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη το χρονικό διάστημα 1-3 Ιουνίου, στις πεδινές-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Χαλκιδικής, η έναρξη των εκκολάψεων υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 8-10 Ιουνίου, για τις πεδινές-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης:

• 7–10 Ιουνίου για τις παραθαλάσσιες-πεδινές περιοχές της Χαλκιδικής.

Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

Μαργαρόνια

Οι προνύμφες του εντόμου προκαλούν ζημιές στις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών. Σε φυτώρια, νεαρά δέντρα και σ’ αυτά που έχει γίνει κλάδεμα ανανέωσης η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη.

Η επέμβαση για τον Πυρηνοτρήτη καταπολεμά αποτελεσματικά και τις νεαρές προνύμφες της Μαργαρόνιας.

Ρυγχίτης

Μετά το τέλος της καρπόδεσης τα ενήλικα τρέφονται από τους καρπούς και αργότερα ωοτοκούν σε αυτούς. Οι προνύμφες προσβάλουν μόνο τον πυρήνα των καρπών προκαλώντας πρόωρη καρπόπτωση το φθινόπωρο.

Η επέμβαση για τον Πυρηνοτρήτη καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Ρυγχίτη.

Ωτιόρρυγχος

Ζημιώνει τα φύλλα της ελιάς προκαλώντας περιφερειακά φαγώματα. Μπορεί περιστασιακά να κάνει σοβαρές ζημιές κυρίως σε φυτώρια.

Σε ελαιώνες με ιστορικό έντονων προσβολών, φροντίστε στην επέμβαση του Πυρηνοτρήτη να καλυφθεί με ψεκαστικό υγρό και ο κορμός των δέντρων.