Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) είναι ένα ψηφιακό μητρώο που τηρείται στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

Με άλλα λόγια, στο ΜΑΑΕ γράφονται νομικά ή φυσικά πρόσωπα π.χ. αγρότες, κτηνοτρόφοι, υδατοκαλλιεργητές, αλιείς, εργάτες γης, δασεργάτες κ.α. που αποκτούν αγροτικό εισόδημα.
Τόσο η εγγραφή όσο και ο έλεγχος των εγγεγραμμένων γίνεται βάσει διοικητικών και μη εγγράφων όπως αστυνομική ταυτότητα, φορολογική δήλωση, ασφαλιστική ενημερότητα, Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) κ.α. που αποδεικνύουν τα στοιχεία (προσωπικά, φορολογικά, ασφαλιστικά κ.α.) του εγγραφόμενου.

Πώς γίνεται η εγγραφή:
Το ΜΑΑΕ είναι ηλεκτρονικό, σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί από το 2011 και ο καθένας έχει ελεύθερη πρόσβαση για να εγγραφεί μέσω της ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr →Ψηφιακές Υπηρεσίες, → Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ: (www.opekepe.gr → Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων → Ηλεκτρονική Αίτηση) ή απευθείας στο URL: 212.205.18.110 . Αρχικά απαιτείται εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ., για να αποκτήσουμε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν συμπλήρωση της εγγραφής στην ψηφιακή πλατφόρμα που αποτελείται από 12 σελίδες.
Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχοντας μαζί του τα ανάλογα έγγραφα, προκειμένου είτε να εγγραφεί στο ΜΑΑΕ είτε να ενημερώσει την εγγραφή του.
Ωστόσο όταν υποβάλλεται Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο σύστημα ΟΣΔΕ, υπάρχει εγγραφή στο ΜΑΑΕ.

Επαγγελματίας αγρότης:
Ως επαγγελματίας αγρότης (ή κατά κύριο επάγγελμα αγρότης) χαρακτηρίζεται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ και πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
 Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης
 Ασχολείται κατά τουλάχιστον 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του
 Από το συνολικό του εισόδημα το 50% τουλάχιστον είναι αγροτικό
 Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 Τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Εκτός από την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, μπορεί κάποιος να εγγραφεί στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης ή ως ασκών (διότι ασκεί) αγροτική δραστηριότητα (δασεργάτες χωρίς αγροτική εκμετάλλευση, εργάτες γης κ.α.)

Βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ:
Η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του ενδιαφερομένου (επαγγελματίας αγρότης, κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης κ.α.) χορηγείται από τα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπ.Α.Α.Τ. κατόπιν αίτησης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών αφού πρώτα ενημερωθεί η εγγραφή στο ΜΑΑΕ. Εκτός των ανωτέρω βεβαιώσεων χορηγούνται και βεβαιώσεις:
 Για την ημερομηνία πρώτης εγγραφής στο ΜΑΑΕ και την τρέχουσα ιδιότητα.
 Νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα
 Εγγραφής ή/και ιδιότητας για παλαιότερα έτη
 Εγγραφής και ιδιότητας κατά τα πέντε τελευταία έτη , κ.α.
Οι βεβαιώσεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερες περιπτώσεις και χορηγούνται κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία και την προσκόμιση των ανάλογων δικαιολογητικών.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Τα δικαιολογητικά είναι αυτά που θα αποδεικνύουν τα προσωπικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και της αγροτικής εκμετάλλευσης στοιχεία. Ως τέτοια συνήθως απαιτούνται:
 Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για φυσικά πρόσωπα και καταστατικό για νομικές μορφές.
 Ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση ασφάλισης.
 Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικό της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του αντίστοιχου έτους της δήλωσης εισοδήματος.
 Εξουσιοδότηση όταν ενεργεί τρίτος για λογαριασμό άλλου προσώπου.
Πέραν των ανωτέρω μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά για ιδιαίτερες ή ιδιάζουσες περιπτώσεις όπως αποδεικτικά κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής ΕΑΕ ή προσφάτως αποκτηθείσας εκμετάλλευσης, βεβαίωση ενσήμων σε περίπτωση έμμισθης απασχόλησης πέραν της αγροτικής, άδεια παραμονής ή πράσινη κάρτα προκειμένου για αλλοδαπούς, κ.α.