Ο Οδηγός για την εφαρμογή του HACCP στα πτηνοσφαγεία περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τους επιχειρηματίες του κλάδου αλλά και για τους επισήμους κτηνιάτρους στο πλαίσιο άσκησης του επίσημου ελέγχου στα πτηνοσφαγεία.

Βασίζεται στη νομοθεσία της Ευρωπαικήε Ενωσης για τα τρόφιμα (Κανονισμοί: ΕΚ.178/2002, ΕΚ.852/2004 ΕΚ.853/2004 ΕΕ. 2019/627, ΕΕ.625/2017) όπως αυτή ισχύει για τη βιομηχανία του κρέατος, και σε σχετικούς Κανόνες ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής.

Σύμφωνα με το Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (Γ.Δ. Κτηνιατρικής), χωρίζεται σε πέντε ενότητες, στη πρώτη περιγράφονται οι διαδικασίες έγκρισης στη δεύτερη τα προαπαιτούμενα προγράμματα (ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής) στη τρίτη ενότητα περιγράφονται ξεχωριστά οι διαδικασίες στην τέταρτη το σύστημα HACCP και στην πέμπτη ενότητα δίνονται υποδείγματα εντύπων αυτοελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση ο Υπεύθυνος της Επιχείρησης Τροφίμων, μαζί με την ομάδα HACCP, θα πρέπει να εγκαταστήσει και να εφαρμόσει ένα σύστημα αυτοελέγχου, ανάλογα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας και τους κινδύνους (βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς) που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων.