Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, δεν λαμβάνονται πλέον αποφάσεις αποκλειστικά από την ΕΕ σχετικά με μεγάλη πλειονότητα των αποθεμάτων του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο υπεγράφη στα τέλη του 2020. Το γεγονός αυτό δεν άφησε επαρκή χρονικά περιθώρια για τη διενέργεια διαβουλεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2021. Εν αναμονή της συμφωνίας για τα κοινά αποθέματα, καθορίστηκαν προσωρινά συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για την περίοδο έως τις 31 Μαρτίου 2021. Τα εν λόγω TAC παρατάθηκαν στη συνέχεια έως τις 31 Ιουλίου 2021, ενώ τα συμπεράσματα άλλων διαβουλεύσεων (μεταξύ ΕΕ, Ηνωμένου Βασιλείου και Νορβηγίας, μεταξύ ΕΕ και Νορβηγίας, καθώς και με τα παράκτια κράτη) εντάχθηκαν στον κανονισμό για τα TAC για ολόκληρο το έτος.

Στις 2 Ιουνίου 2021 η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για μια καταρχήν συμφωνία σχετικά με τον καθορισμό ορίων αλιευμάτων για τα αποθέματα ιχθύων υπό κοινή διαχείριση για το 2021. Ο στόχος για υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των πόρων και την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τον ενωσιακό αλιευτικό κλάδο, δεδομένων των στενών διασυνδέσεων μεταξύ των στόλων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στα οικεία ύδατα.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας παρέχει ισχυρή βάση για τη βιώσιμη διαχείριση των κοινών αλιευτικών αποθεμάτων. Η ΕΕ θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει αυτήν τη φιλοδοξία μέσω ετήσιων διαβουλεύσεων για τις αλιευτικές δυνατότητες και μέσω της ειδικής επιτροπής αλιείας που θεσπίστηκε βάσει της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις θέσεις της ΕΕ στην ειδική επιτροπή, μεταξύ άλλων για την εκπόνηση των κατευθυντήριων γραμμών που θα ακολουθηθούν κατά τον καθορισμό προσωρινών TAC για «ειδικά αποθέματα», δηλαδή αποθέματα για τα οποία η γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) προβλέπει μηδενικά TAC, για αποθέματα τα οποία αλιεύονται στο πλαίσιο μεικτών τύπων αλιείας εάν τα αποθέματα αυτά ή άλλα αποθέματα στο πλαίσιο της ίδιας αλιείας είναι ευάλωτα, ή για άλλα αποθέματα για τα οποία τα μέρη κρίνουν ότι απαιτείται ειδική μεταχείριση.

Οι διαβουλεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διεξαχθούν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του φετινού έτους προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως πριν από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου όπου η Επιτροπή ελπίζει ότι τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στον κανονισμό για τα TAC του 2022.