Το EIT Food ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του βιώσιμου διαγωνισμού υδατοκαλλιέργειας, με την έναρξη επτά νέων έργων και 18 νέους συνεργάτες που εντάσσονται στη μεγαλύτερη κοινότητα καινοτομίας τροφίμων στον κόσμο, υποστηριζόμενη από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Ο βιώσιμος διαγωνισμός υδατοκαλλιέργειας του EIT Food ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020, προκειμένου να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο καινοτομίας του επιχειρηματικού σχεδίου 2021-2023 και να επεκτείνει την κοινότητα των εταίρων του, σε ποια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή παραγωγής τροφίμων.

Συμμετείχαν συνολικά 85 οργανισμοί εντός και εκτός της κοινότητας του EIT Food. Από αυτές, 32 προτάσεις έργων υποβλήθηκαν για αξιολόγηση με βάση τον πιθανό αντίκτυπό τους στη γρήγορη βιωσιμότητα εντός της υδατοκαλλιέργειας.

Η υδατοκαλλιέργεια και η στρατηγική «European Farm to Fork»
Η βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, από την απώλεια θαλάσσιας βιοποικιλότητας έως τη ρύπανση των υδάτων έως τις μη βιώσιμες εμπορικές ζωοτροφές. Επιπλέον, ενώ τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών) αντιπροσωπεύουν το 25% της κατανάλωσης θαλασσινών στην ΕΕ, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% της κατανάλωσης στην ΕΕ.

Η στρατηγική EU Farm to Fork, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, υπογραμμίζει το δυναμικό των θαλασσινών που εκτρέφονται ως πηγή πρωτεϊνών για τρόφιμα και ζωοτροφές με αποτύπωμα χαμηλού άνθρακα. Έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο βοηθώντας στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων. Όπως αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρόσφατες στρατηγικές της κατευθυντήριες γραμμές, ο τομέας αυτός μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση της ρύπανσης και στην προστασία των οικοσυστημάτων. Μπορεί επίσης να είναι μέρος μιας πιο κυκλικής διαχείρισης των πόρων. Ως εκ τούτου, μια στρατηγική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ είναι επομένως πιο συναφής σήμερα από ποτέ.

Τα επιλεγμένα έργα από τον διαγωνισμό βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας του EIT Food θα σημειώσουν πρόοδο στους ακόλουθους τομείς:

Μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων με την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων θαλασσινών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων
Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, καλή μεταχείριση των ψαριών και μείωση της πιθανότητας ασθένειας
Παραγωγή υψηλής ποιότητας και προσβάσιμων βιώσιμων ζωοτροφών
Διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
Μετατροπή της υδατοκαλλιέργειας σε κυκλική μορφή παραγωγής τροφίμων
Αύξηση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ
Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων και αντιμετώπιση των κενών δεξιοτήτων.