Το ύψος της ενίσχυσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), καθορίζει η κοινή απόφαση των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απόφαση
Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα σε αιγοπροβατοτρόφους της νήσου Λέσβου, που διατηρούσαν ζωική εκμετάλλευση κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά (τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα και των οποίων οι εκμεταλλεύσεις επλήγησαν από την νόσο ευλογιά, των παραγωγών επιτραπέζιων σταφυλιών ποικιλίας ςππιςοη στις Π.Ε. Ημαθίας και Πέλλας και των παραγωγών σταφίδας ποικιλίας «σουλτανίνα» στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (1352).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας είναι όσοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

α) Για τους κτηνοτρόφους της νήσου Λέσβου:

  1. Διέθεταν για τα έτη 2016,2017 και 2018 ζωικές εκμεταλλεύσεις στη νήσο Λέσβο με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω του έτους).
  2. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος απώλειας του ζωικού τους κεφαλαίου όηλαδή για το έτος 2016 ή 2017 ή 2018.

β) Για τους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών ποικιλίας grimson στις Π.Ε. Ημαθίας και Πέλλας:

Να έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος αιτήσεων 2020.

γ) Για τους παραγωγούς σταφίδας ποικιλίας «σουλτανίνα» στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης:

  1. Να έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος αιτήσεων 2020,
  2. να έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ η ζημία λόγω βροχόπτωσης

Ύψος ενίσχυσης

1 .Το ύψος του κατ’αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως ακολούθως

α) Για τους κτηνοτρόφους της νήσου Λέσβου, σε 14 ευρώ/αίγα ή πρόβατο,

β) για τους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών ποικιλίας ςπηίδοη στις Π.Ε Ημαθίας και Πέλλας, σε 270 ευρώ/στρέμμα,

γ) για τους παραγωγούς σταφίδας ποικιλίας «σουλτανίνα» στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης ως εξής:

  1. Για ποσότητα σταφίδας μέχρι 10.000 κιλά, ποσό 2.500 ευρώ,
  2. Για ποσότητα σταφίδας από 10.001 κιλά έως 20.000 κιλά, ποσό 10.000 ευρώ,
  3. Για ποσότητα σταφίδας από 20.001 κιλά και άνω, ποσό 20.000 ευρώ.
  4. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 316/2019, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ.

Χρηματοδότηση

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2021, με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το έτος 2021 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 441.076 ευρώ, υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας.