Οι μισές από τις δαπάνες της ΕΕ διατέθηκαν για το κλίμα, αλλά δεν υπήρξε μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από γεωργικές δραστηριότητες.

Κατά την περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαική Επιτροπή διέθεσε πάνω από το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) να μετριάσει και να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή.

Εξέτασε εάν η ΚΓΠ υποστήριξε πρακτικές μετριασμού του κλίματος ικανές να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία και διαπίστωσε ότι τα κεφάλαια της ΚΓΠ ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που αποδόθηκαν στη δράση για το κλίμα είχαν μικρή επίδραση σε τέτοιες εκπομπές, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει σημαντικά από το 2010. Η ΚΓΠ χρηματοδοτεί κυρίως μέτρα με χαμηλό δυναμικό μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Η ΚΓΠ δεν επιδιώκει να περιορίσει ή να μειώσει τα ζώα.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή να αναλάβει δράση ώστε η ΚΓΠ να μειώσει τις εκπομπές από τη γεωργία και να αναφέρει τακτικά τη συμβολή της ΚΓΠ στον μετριασμό του κλίματος.