Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) έχει τρεις σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους, καθένας από τους οποίους αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική European Green Deal και Farm to Fork :
-αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

-προστασία των φυσικών πόρων

-ενίσχυση της βιοποικιλότητας

Κάθε ένας από αυτούς τους στόχους υποστηρίζεται από την προώθηση της βιολογικής γεωργίας από την ΚΓΠ και την υπεύθυνη διαχείριση των εισροών όπως τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα.

Η ΚΓΠ στοχεύει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων με τρόπο που είναι κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμος για τους αγρότες, τις αγροτικές κοινότητες και την ΕΕ συνολικά.

Περιβαλλοντικά μέτρα στην ΚΓΠ
Τα μέτρα που ενθαρρύνουν την πράσινη γεωργία και επιβάλλουν περιβαλλοντικούς κανόνες αποτελούν κεντρικό μέρος της ΚΓΠ:

Τα πρότυπα πολλαπλής συμμόρφωσης συνδέουν την οικονομική υποστήριξη με τους κανόνες της ΕΕ για το περιβάλλον, καθώς και την υγεία των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων ·
Πράσινες άμεσες πληρωμές θέτουν σε εφαρμογή υποχρεωτικές δράσεις (διατήρηση μόνιμων λειμώνων, ποικιλομορφίας των καλλιεργειών και οικολογικών περιοχών εστίασης), καθένα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης υποστηρίζει επενδύσεις και γεωργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Η μελλοντική ΚΓΠ
Η μελλοντική ΚΓΠ θα λάβει περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη ενός πράσινου και βιώσιμου συστήματος γεωργίας στην ΕΕ. Θα περιλαμβάνει:

-μια πιο απλοποιημένη, ευέλικτη και στοχευμένη προσέγγιση
-ενισχυμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και πρότυπα που πρέπει να πληρούν οι αγρότες
-ένα εκτεταμένο σύνολο εθελοντικών περιβαλλοντικών δράσεων που διατίθενται στους αγρότες, μέσω οικολογικών σχεδίων και πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.