Η Περιφέρεια Κρήτης, ενημερώνει τους δικαιούχους, της υπ΄ αριθμ. 149243/18-07-2017 απόφασης ένταξης πράξεων, ότι οφείλουν να καταθέσουν αίτημα αποπληρωμής, το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Υπενθυμίζεται ότι καταληκτική ημερομηνία, ηλεκτρονικής οριστικοποίησης, στο ΠΣΚΕ, των αιτημάτων αποπληρωμής, της εν λόγω απόφασης ένταξης, ορίζεται η 17/07/2021.

Παρακαλούνται, οι δικαιούχοι, όπως απευθυνθούν στους μελετητές/γεωπόνους, με τους οποίους έχουν συνεργασία, ώστε να μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική οριστικοποίηση του αιτήματος πληρωμής και εν συνεχεία την υποβολή του φυσικού φακέλου, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, στις οικείες ΔΑΟΚ.