6η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση του Έργου «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, για τους Δικαιούχους της 1ης και 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014–2020, ετών 2015 και 2018, και για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτοί εντάχθηκαν στη Δράση 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο του Μέτρο 01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014–2020.

Το ΥΠΑΑΤ ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.255.175,00 € ευρώ (δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ) από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Κωδικό/MIS 2019ΣΕ08210005 και με τίτλο «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις στον Δικαιούχο του Μέτρου 01, και συγκεκριμένα της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».