Η εκδήλωση με τίτλο «Γαλάζια Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», η οποία διοργανώθηκε τις προάλλες από τη Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκέντρωσε ένα ευρύ φάσμα εμπλεκόμενων φορέων.

Με αφορμή την έγκριση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της ανακοίνωσης με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για μια περισσότερο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ, για την περίοδο 2021-2027, η οποία αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ειδικότερα στη στρατηγική «Από τη φάρμα στο πιάτο (Farm to Fork)», η συζήτηση επικεντρώθηκε στο όραμα για την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ το 2030.

Επιπλέον, κύριος στόχος της εκδήλωσης υπήρξε η συζήτηση γύρω από το βέλτιστο τρόπο υλοποίησης του οράματος για την υδατοκαλλιέργεια, που αναφέρεται στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές, καθώς επίσης και η εξασφάλιση της εμπλοκής όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία υλοποίησης αυτού του οράματος.

Για την πράσινη μετάβαση της ΕΕ, η υδατοκαλλιέργεια οφείλει να εξελιχθεί σε βιώσιμο τομέα, που θα προσφέρει μοναδικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Επιπλέον, ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να ακολουθήσει μία προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα, σε συμφωνία με τις νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές.

Η υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ, πρέπει να εστιάσει στην εκτροφή νέων ειδών καθώς και στην αύξηση της παραγωγής και τη διαφοροποίηση των προϊόντων, στοχεύοντας παράλληλα στην αύξηση της ζήτησης. Ακόμα, τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, που ακολουθεί η υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ μπορούν να αποτελέσουν το σήμα κατατεθέν των ευρωπαϊκών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αλλάζοντας την οπτική των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα και τις διαδικασίες παραγωγής.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας καθώς και με την ποιότητα των προϊόντων, θα οδηγήσει στην προσαρμογή της αγοράς και κατά συνέπεια στην αύξηση της ζήτησης.
Μια κοινή, συνεκτική προσέγγιση, από τη βάση προς την κορυφή, η οποία θα εμπεριέχει την εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ, όπως είναι οι κανονισμοί για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, η εστίαση σε ολόκληρη την διατροφική αλυσίδα και η θεώρηση και των 3 πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης, οικονομία – κοινωνία – περιβάλλον, θα αποτελέσουν τις μεθόδους πράσινης μετάβασης της υδατοκαλλιέργειας.

Τέλος, οι παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής του οράματος για την υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ για το 2030 περιλαμβάνουν την παραγωγή νέων ειδών, την προσέλκυση επενδυτών, την ενίσχυση της επικοινωνίας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη διάδοση των επιτυχημένων ιστοριών, την ενίσχυση των δικτύων επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων των εμπλεκόμενων φορέων, την αποκατάσταση της φήμης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, την εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ και την εξασφάλιση της αποδοχής από το κοινό (κοινωνική άδεια).