Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τους ετήσιους Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής (ΑΣΠ) στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, με έτος βάσης το 2015=100,0.
Η εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, για το έτος 2020, έχει ως εξής:
Ο Γενικός Δείκτης για το έτος 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2019, παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το έτος 2018.
Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (αύξηση 0,3%) το έτος 2020, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2019, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους
δεικτών:
 αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 2,0%
 μείωση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 0,2%
 μείωση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 1,3% (μείωση 4,1% στους τόκους δανείων και αύξηση 0,1% στα
ενοίκια μηχανημάτων)