Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, σε αλιευτικές επιχειρήσεις, στα πλαίσια ενεργοποίησης του μέτρου 3.1.9 του Ε.Π.ΑΛ.&Θ. 2014-2020, περί προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της covid-19.

Δημοσιεύτηκαν οι αρ. 1236/01-06-2021 Υ.Α. ΦΕΚ 2424Β/07-06-2021 & η αρ. 1369/15-6-2021 Υ.Α. ΦΕΚ 2819Β/30-06-2021, που τροποποιούν την αρ. 1906/07-09-2020 Υ.Α. Φ.Ε.Κ. 3959Β/16-09-2020, περί όρων και ρυθμίσεων διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης της δράσης δ του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της covid-19», της Ενωσιακής προτεραιότητας 1, του Ε.Π.ΑΛ.&Θ. 2014-2020. Επίσης δημοσιεύθηκε η αρ. 1470/09-07-2021 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης με ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7, σε συνέχεια της αρ. 1990/23-9-2020 αντίστοιχης 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, με ΑΔΑ: 64ΜΩ4653ΠΓ-2ΑΥ.
Οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31 Δεκεμβρίου 2020, (μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της δράσης), ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, που δεν είχαν υποχρέωση και δεν έφεραν μέχρι 15/10/2020, Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS)και τηρούν ενημερωμένο και θεωρημένο ημερολόγιο γέφυρας. Η στήριξη δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ήτοι 90 ημερών) για κάθε σκάφος, με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της προσωρινής παύσης δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19.
Για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που έφεραν μέχρι 15/10/2020, Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), οικονομική ενίσχυση χορηγείται, για την προσωρινή παύση της αλιευτικής τους δραστηριότητας, που πραγματοποιείται από 01/03/2020 μέχρι 31/12/2020, εφόσον δεν έχουν εξαντλήσει το χρονικό διάστημα των 90 ημερών παύσης, στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ενεργών αλιευτικών σκαφών, εγγεγραμμένων στα τηρούμενα βιβλία Ελληνικών Λιμενικών Αρχών και ορθά καταχωρημένων στο Εθνικό αλιευτικό μητρώο, με επαγγελματική άδεια αλιείας και άδεια αλίευσης (όπου απαιτείται), σε ισχύ, που φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Η πιστοποίηση των 120 ημερών, πραγματοποιείται μέσω των δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS_logbook) και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφόσον δεν έχουν υποχρέωση και δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, η πιστοποίηση γίνεται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, μέσω του ημερολογίου γέφυρας του α/κ σκάφους, που θα πρέπει να είναι θεωρημένο μέχρι 31/3/2021, για αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020. (Υπόδειγμα 5 2ης πρόσκλησης).

Η συγκεκριμένη δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα :


Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, μαζί με συνημμένα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 11 της 2ης σχετικής πρόσκλησης, γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, στον ιστότοποwww.ependyseis.gr, με ημερομηνία έναρξης την 16η Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 και ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.

Στην ηλεκτρονική αίτηση επιλέγονται από τους ενδιαφερόμενους, τα χρονικά διαστήματα προσωρινής παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται, μέσω των δεδομένων του Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ) της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, βάση του θεωρημένου ημερολογίου γέφυρας του σκάφους, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση και δεν φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS). (υπόδειγμα 8 2ης πρόσκλησης).

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνόςαπό την ημ/νία της Απόφασης Ένταξης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής μαζί με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 16 της παραπάνω 2ης σχετικής πρόσκλησης, πάλι μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, στον ιστότοποwww.ependyseis.gr .
Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται σε μία (1) δόση.
Στις υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 19, της 2ης πρόσκλησης, περιλαμβάνεται και η απαγόρευση μεταβίβασης του επαγ. α/κ σκάφους, εκτός Ένωσης, επί τουλάχιστον 5 έτη, από την τελική πληρωμή της πράξης. Στην περίπτωση μεταβίβασης του σκάφους εκτός Ένωσης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα ποσά ανακτώνται, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατ’ αναλογία προς την περίοδο κατά την οποία δεν πληρούταν η προϋπόθεση της δέσμευσης.
Επίσης, κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης επιχορήγησης, η μεταβίβαση ενισχυόμενου επαγ. α/κ σκάφους, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής (σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου), κατόπιν έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.ΑΛ.& Θ. και εφόσον οι κληρονόμοι αναλαμβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση της πράξης.
Η 2η πρόσκληση αναμένεται να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα: https://alieia.gr/category/anakinosis/
Για περισσότερη πληροφόρηση και λύση αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΑΛ&Θ. με στοιχεία επικοινωνίας: Κουντουράκης Ι. / Μπίζα Ε. / Σωτηρόπουλος Α. / Σακελλαρίου Ι. τηλ.:213 150 1186 / 213 150 1184 / 213 150 1181 / 213 150 1183 &e-mail: ikountourakis@mou.gr / empiza@mou.gr / asotiropoulos@mou.gr / isakellariou@mou.gr καθώς και στην υπηρεσία μας, όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους αλιείς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.