Ο περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, υπέγραψε τις προάλλες διαδικτυακά την απόφαση ένταξης του έργου «Κόμβος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα «AGROKNOW HUB»» σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης της πρότασης, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ 100 με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Έρευνας & Καινοτομίας σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής». Στη διαδικτυακή εκδήλωση υπογραφής, συμμετείχε ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Σπύρος Κίντζιος, καθώς και εκπρόσωποι άλλων 13 Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας. Η χρηματοδότηση για τον Κόμβο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 ευρώ.
Σκοπός του Kόμβου εξειδίκευσης και καινοτομίας στην Αγροδιατροφή, είναι να προωθήσει τη βελτιστοποίηση της παραγωγής προϊόντων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας σε Περιφερειακό, εθνικό και σε διεθνές επίπεδο αναδεικνύοντας την ποιότητα τους και καταρτίζοντας μια κεντρική στρατηγική, η οποία θα αποτελέσει σφραγίδα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τους αγοραστές και τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Η προτεινόμενη ερευνητική υποδομή θα συγκεντρώσει επιστήμονες, στελέχη, νέους ερευνητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές ειδικότητες για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. Επίσης, θα εισαγάγει μια νέα προοπτική στην έρευνα, με την ολιστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον αγροδιατροφικό τομέα όπως ερευνητές, σύμβουλοι, αγροτικές επιχειρήσεις, αγρότες, προμηθευτές, επιχειρήσεις εφοδιαστικής, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και καταναλωτές. Όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν με τη χρήση των Ενεργών Εργαστηρίων / Living Labs στην ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, στη δοκιμή της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των διαφόρων ερευνητικών εργαλείων και στο μετασχηματισμό των αποτελεσμάτων της έρευνας σε συνεπείς, ουσιαστικές νέες γνώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ερευνητές και ενδιαφερόμενους.