Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το βελγικό πρόγραμμα αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει στη στήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, που έχουν πληγεί από την πανδημία κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα στα οποία έπρεπε να αναλάβουν δράση οι βελγικές αρχές περιορισμός της εξάπλωσης του ιού.
Οι ΜΜΕ σε τομείς που πλήττονται περισσότερο από επιχειρηματικές διαταραχές που συνδέονται με την πανδημία του κοροναϊού και τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το μέτρο. Οι χρηματοοικονομικοί, γεωργικοί, αλιευτικοί και υδατοκαλλιεργητικοί τομείς εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων έως και το 15% του κύκλου εργασιών της εταιρείας το 2019. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των εργαζομένων και την έκταση της μείωσης του κύκλου εργασιών. Μπορεί να φτάσει το ανώτατο όριο των 300.000 ευρώ για εταιρείες με περισσότερους από 50 υπαλλήλους που υπέστησαν μείωση του κύκλου εργασιών τους άνω του 75% σε σύγκριση με το 2019. Η Επιτροπή θεώρησε ότι το βελγικό μέτρο πληροί τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.