Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) αξιοποιεί τη δύναμη των ψηφιακών τεχνολογιών για την πιλοτική, επιτάχυνση και κλιμάκωση καινοτόμων ιδεών με υψηλό δυναμικό αντίκτυπου στα τρόφιμα και τη γεωργία, μετατρέποντας τις ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες σε παγκόσμια δημόσια αγαθά. Στόχος του είναι να διερευνήσει την υπεύθυνη εφαρμογή και υιοθέτηση των τεχνολογιών, να σχεδιάσει και να κλιμακώσει νέες υπηρεσίες, εργαλεία και προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των αγροτικών νοικοκυριών και την έμπνευση της επιχειρηματικότητας των νέων στα τρόφιμα και τη γεωργία.

Ολιστική προσέγγιση
Η καινοτομία στη γεωργία περνά σε όλες τις διαστάσεις του κύκλου παραγωγής και σε ολόκληρη την διατροφική αλυσίδα – από την καλλιέργεια, τη δασοκομία, την αλιεία ή την κτηνοτροφία έως τη διαχείριση των εισροών και την πρόσβαση στην αγορά. Ο FAO βοηθά τα κράτη μέλη να ξεκλειδώσουν το δυναμικό της καινοτομίας για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και της διατροφής, την ανακούφιση της φτώχειας και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επειδή η καινοτομία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία όπου οι κυβερνήσεις και άλλοι βασικοί ενδιαφερόμενοι παίζουν διαφορετικούς ρόλους, ο FAO επικεντρώνεται σε μια ολιστική προσέγγιση σε όλο το σύστημα.

Για παράδειγμα, ο FAO και οι συνεργάτες του εργάζονται σε εννέα πιλοτικές χώρες στην Αφρική, την Ασία και την Κεντρική Αμερική για να φέρουν μαζί διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς εταίρους για την κατασκευή και εφαρμογή σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων για τη γεωργική καινοτομία. Ο FAO υποστηρίζει επίσης τις κυβερνήσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών που προωθούν τη βιώσιμη γεωργική μηχανοποίηση και συνεργάζεται με μικρές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και τοπικές οργανώσεις για να διασφαλίσει ότι οι μικροκαλλιεργητές έχουν πρόσβαση σε μηχανοποιημένες υπηρεσίες.