Η Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής του ΥΠΑΑΤ έδωσε το “πράσινο φως” για την εκταμίευση της 4ης δόσης (1.323.817,5 €) για το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”, με βάση τα άρθρα 3, 4 και 8 της από 30-12-2019 Σύμβασης, εγκρίνουμε την καταβολή της τέταρτης δόσης της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου, για την υλοποίηση του έργου το 2021 ύψους 1.323.817,5 € (ενός εκατομμυρίου, τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων, οκτακοσίων δέκα επτά ευρώ και πέντε λεπτών του ευρώ).

Το παραπάνω ποσό σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης επιμερίζεται ως εξής:
Φορέας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ποσοστό 46,40 %- Ποσό σε ευρώ: 614.251,32
Φορέας ΕΛΚΕΘΕ
Ποσοστό 53,60 % – Ποσό σε ευρώ: 709.566,18

Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, της τέταρτης δόσης του 30% του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης, θα γίνει με μέριμνα του υπεύθυνου λογαριασμού, που ορίζεται από τον φορέα χρηματοδότησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες διαθέσιμες πιστώσεις για την υλοποίηση του ΕΠΣΑΔ από την αρχή του έτους.