Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση τη θέση του σχετικά με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα, τερματίζοντας τη διαδικασία έγκρισης και κατοχυρώνοντας νομοθετικά τον στόχο μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 21 Απριλίου και της έγκρισης της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Ιουνίου.

Το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα θέτει έναν δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για το κλίμα όσον αφορά τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (εκπομπές μετά την αφαίρεση των απορροφήσεων) κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης να επιτύχει μεγαλύτερο όγκο καθαρών καταβοθρών άνθρακα έως το 2030.

Ο κανονισμός θεσπίζει ευρωπαϊκή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, η οποία θα παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και θα υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ για το κλίμα. Προβλέπει τον καθορισμό ενδιάμεσου στόχου για το κλίμα για το 2040 κατά τα επόμενα έτη.