Το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε την οριστική ένταξη των δικαιούχων για το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2 του άρθρου 12 σύμφωνα με την οποία:
«2. Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις για απόσταξη οίνου αντιστοιχούν σε ύψος προϋπολογισμού μικρότερο από τον διαθέσιμο, τότε εγκρίνονται όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις.»
Ο Πίνακας 1 διαμορφώθηκε από την κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων των δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, σύμφωνα με το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει μετά τη διενέργεια του διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 και 13 της αριθμ. 1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης.

Δείτε εδώ την απόφαση του ΥΠΑΑΤ