Νέα παράταση ισχύος για ένα χρόνο έλαβε η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669/01.08.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη περιοχή» (Δ΄ 294), όπως αυτή ισχύει και συμπληρώθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/57193/3079/31.08.2018.

Σημειώνεται ότι η ΥΑ είχε λάβει παράταση το 2020 με την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906, ενώ προσφάτως έλαβε νέα παράταση με την ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906/03.08.2020.

Άμεση ανάγκη για το ΠΔ

Η εν λόγω υπουργική απόφαση εκδόθηκε το 2018 με στόχο να καλύψει προσωρινά το κενό από την έλλειψη ενός σταθερού νομικού πλαισίου προστασίας του υγροτοπικού συστήματος του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, που θα ήταν ένα Προεδρικό Διάταγμα. «Η προσωρινή αυτή υπουργική απόφαση λειτουργεί μόνο ως «αναισθητικό» για την περιοχή αναβάλλοντας δράσεις και δραστηριότητες, πολλές από τις οποίες μάλιστα θα μπορούσαν να προχωρήσουν εφόσον υπήρχε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Η παράτασή της, για άλλη μία φορά, οπωσδήποτε ήταν αναγκαία στο σημείο που βρισκόμαστε, ωστόσο δεν λύνει το πρόβλημα. Θα πρέπει επιτέλους να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα χρήσεων γης για την δική μας περιοχή του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, αλλά και για όλες τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας», τονίζει η πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Αθηνά Παναγιώτου.

Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2020 το ΣτΕ απέρριψε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που πρότεινε το ΥΠΕΝ υποδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες στις οποίες βασίστηκε είναι παλιές. Επίσης, το ΣτΕ ζητεί από το ΥΠΕΝ να προσθέσει τρεις περιοχές που εκτιμά ότι αφαιρέθηκαν παράτυπα.

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει επανειλημμένα πιέσει το ΥΠΕΝ και έχει προσφέρει τη συνεργασία του προκειμένου να διορθωθεί το σχέδιο ΠΔ με βάση τις απαιτήσεις του ΣτΕ, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση του ΠΔ.