Το 2016, για κάθε διαχειριστή αγροκτήματος κάτω των 40 ετών στην ΕΕ υπήρχαν τρεις διαχειριστές αγροκτημάτων άνω των 65 ετών.

Η γήρανση των αγροτών της Ευρώπης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές στην ΕΕ. Σκοπός της αξιολόγησης της Επιτροπής ήταν να εκτιμηθεί εάν τα μέσα που προσφέρει η ΚΓΠ είναι επαρκή – και επαρκώς χρησιμοποιημένα – για την προώθηση της ανανέωσης των γενεών, της τοπικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.