Ο Επίτροπος Janusz Wojciechowski παρουσίασε τη «Νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση για το 2030», η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» (EGD). Η ΕΕ έχει μακρά ιστορία συμβολής στην εφαρμογή της αειφόρου διαχείρισης των δασών και στις αποφάσεις των κρατών μελών για τα δάση.
Επιπλέον, πολλοί στόχοι και πολιτικές της ΕΕ, όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), αφορούν τα δάση και τον τομέα που βασίζεται στα δάση και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη διαμορφώνουν τις εθνικές δασικές πολιτικές τους.