Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα, το οποίο έχει αξιολογηθεί ανεξάρτητα. Αυτό το βήμα είναι το προοίμιο για την έκδοση “πράσινων ομολόγων” του οποίου το ποσό θα μπορούσε να φτάσει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, ή το 30% της συνολικής έκδοσης της NextGenerationEU.

Το πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα εγγυάται στους επενδυτές ότι τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν σε πράσινα έργα και ότι η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των έργων. Τώρα που υιοθετήθηκε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα προχωρήσει σύντομα στην πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων, τον Οκτώβριο, εάν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.